Nostalgia
Jason Momoa throws back
Celeb
Jason Momoa throws back to when he was "too broke to fly home"
Jason Momoa throws back to before Game of Thrones, when he was "too broke to fly home". Momoa was feeling super nostalgic about GOT.